พันธกิจ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

พันธกิจ

1.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สืบสานพระปณิธาน งานพระราชดำริ

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

4.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างของสังคม

6.ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการศึกษา และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เพื่อสืบสานงานพระราชดำริ

Message us