ประวัติความเป็นมาโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2530 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สาขาปงน้อย” โดยมี นายกิตติโชติ  ห้อยยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลพร้อมทั้งจัดครูอาจารย์มาให้การศึกษาอบรมนักเรียนโดยใช้สถานที่ของวัดปงสนุก ตำบลปงน้อย  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย และมีท่านพระครูหิรัญ เขมโก  เจ้าคณะตำบลปงน้อยเป็นผู้อุปถัมภ์   ในปีการศึกษา 2531 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนปงน้อยวิทยาคม” อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนปงน้อยวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในปีที่มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2531 ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทย พร้อมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก รวม 33 แห่งทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ใหญ่กำธร ศีติสาร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านจำนวน 13 ท่าน มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 39 ไร่  1 งาน 51  ตารางวา

ปีพุทธศักราช 2536  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็นครั้งแรก และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2542 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนปงน้อยวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก”จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วรวม 8 ท่าน

ปัจจุบันโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก มีนายวรวัติ  กิติวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ข้าราชการครู จำนวน 22 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้างสายผู้สอน 4 คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถและแม่บ้านรวม 4 คน เปิดสอนรวม 13 ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  421 คน   มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ 14 โรงเรียน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโชคชัย  ตำบลปงน้อย  และตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

1.เพื่อเป็นอนุสรณ์ปีรัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เทิดทูนสถาบัน มีคุณธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

และสถานศึกษาสืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – หมายถึง สีแทนความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

สีเหลือง – หมายถึง สีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คติพจน์

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง คนล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียร