เป้าประสงค์ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

เป้าประสงค์

1.โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีผลงานด้านการสืบสานงานพระราชดำริด้านการศึกษา

2.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน

3.โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็แบบอย่างที่ดีของสังคม

6.ผู้ปกครอง ชุมชร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน