วิสัยทัศน์ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

สืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย