การประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Coding) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้นายสมเกียรติ สาคร และนางสาวอรวรรณ ส่งศรี เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Coding) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย