แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานจ้าง ข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานจ้าง ข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นกระบวนการที่ช่วยชี้วัดคุณภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลงาน ความสามารถในปฏิบัติงาน และศักยภาพอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยส่วนมากจะถูกประเมินโดยหัวหน้างานตามเกณฑ์และมาตรฐานขององค์กรนั้นๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป [Doc]