โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ปิดการรับสมัครแล้ว
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนออนไลน์ (กรณีนักเรียนไม่ทันสมัครระหว่างวันที่ 3 – 8 เมษายน 2564) ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารแนบได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) สำเนาวุฒิการการศึกษา (ปพ.1) และภาพถ่าย นักเรียนสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายังที่อยู่ที่ระบุนี้ : งานรับนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 97 หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
Message us