กลยุทธ์โรงเรียน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

กลยุทธ์

1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สืบสานพระปณิธาน งานพระราชดำริ

2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย บูรณาการศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะชีวิต  คิดสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Message us