เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สมเกียรติ  สุขคำฟอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก มีวัตถุประสงค์           1)  เพื่อประเมินบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก   2)  เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  3)  เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียน ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  4)  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยมีวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 205 คน  ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จำนวน 35 คน นักเรียนจำนวน 170 คน ได้จากการเปิดตารางกำหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95 % ของ Krejcie & Morgan โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ  (Systematic Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกเกี่ยวกับความเหมาะสม ความพอเพียง การปฏิบัติงาน ความเป็นจริง และความพึงพอใจในโครงการเพื่อนำไปประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ได้แก่ ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยของนักเรียน (ด้านผลผลิต) ใน 7 คุณลักษณะ คือ การตรงต่อเวลา ความเชื่อมั่นในตนเอง การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิของผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น และความเป็นผู้นำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1.    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียน พบว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

1.1 ด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าโดยรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหารโครงการ

1.3 ด้านกระบวนการโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดทำระบบการพัฒนาวินัย สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ด้านการดำเนินการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด ด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการสรุปผลและรายงาน ผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

1.4 ด้านผลผลิตโดยรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม

1.4.1 ด้านการตรงต่อเวลาของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียน  ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา

1.4.2  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

1.4.3 ด้านการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน

1.4.4 ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนติดตามบทเรียนในวันที่นักเรียนขาดเรียน

1.4.5  ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อเพื่อนโต้แย้งนักเรียนเปิดโอกาสให้โต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจและนักเรียนจะขอยืมอุปกรณ์การเรียนกับเพื่อนทุกครั้ง จะไม่หยิบฉวยโดยพละการ

1.4.6  ด้านการการอดทนอดกลั้น ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม

1.4.7  ด้านความเป็นผู้นำ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียน   ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการวางแผนการทุกครั้ง

1.5  และด้านผลกระทบ คณะกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน เช่น หน้าเสาธงหรือหน้าห้องเรียน

2.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง