เป้าหมาย

ด้านวิชาการ /คุณภาพนักเรียน

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง และสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและการศึกษาของโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (O-NET / NT) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 %

3. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

4. ผู้เรียนมี มีสุขภาวะและบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด

5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

7. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

8. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ผู้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ด้านบุคลากร

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากร มีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้

2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด