วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกมีการบริหารจัดการ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานของความพอเพียง