ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย

ภาระงาน

ชื่อเอกสาร

หมายเหตุ

การรู้จักนักเรียนรายบุคคล

 

1. ระเบียนสะสม (ปพ.8)

2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

3. แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)

4. แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

5. แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ

6. แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ

7. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ New !

 

 

 

ใช้ระบบ online

ใช้ระบบ online

ใช้ระบบ online

ใช้ระบบ online

การคัดกรองนักเรียน 1. แบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน

 
การส่งเสริมนักเรียน 1. แบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม

3. บันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

4. เอกสารกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เช่น

ชุมนุม จิตอาสา ฯลฯ

 

 

 

ตามที่ปฏิบัติจริง

การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

 

1. แบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. บันทึกการพบปะผู้ปกครอง / สื่อสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

3. งานวิจัยชั้นเรียน

4. การศึกษาเด็กรายกรณี (Case Study)

5. บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมซ่อมเสริม

กิจกรรมในห้องเรียน   กิจกรรมเพื่อนคู่ใจ

กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา แผน IIP ฯลฯ

6. แบบรายงานการว่ากล่าวตักเตือน / ทัณฑ์บน

7. แบบสรุปการลงโทษ

8. เกณฑ์การตัดคะแนน

 

 

 

 

ตามที่ปฏิบัติจริง

การส่งต่อ 1. บันทึกการส่งต่อ

2. บันทึกแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน

 
การรายงานผลการดำเนินงาน 1. แบบกำกับติดตามการดำเนินงาน

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานรายภาคเรียน

3 แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา

 

หมายเหตุ แบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับบันทึกการคัดกรอง การส่งเสริม
และการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนในฉบับเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงของข้อมูล

 

 

เอกสารสำหรับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาระงาน

ชื่อเอกสาร

หมายเหตุ

  1. โครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

4. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. ปฏิทินการดำเนินงาน

6. แผนกิจกรรมโฮมรูม

7.แบบประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลการช่วยเหลือนักเรียน