พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการด้านการศึกษา พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ภายใต้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล

  2. เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีสุนทรียภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

  4. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  5. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา