ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

          โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อดีตเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สาขาปงน้อย ” ซึ่งนายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลพร้อมทั้งจัดครูอาจารย์มาให้การศึกษาอบรมนักเรียน โดยใช้สถานที่ของวัดปงสนุก ตำบลปงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมีท่านพระครูหิรัญ เขมโก เจ้าคณะตำบลปงน้อยเป็นผู้อุปถัมภ์

ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “ โรงเรียนปงน้อย วิทยาคม ” อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ . ศ . ๒๕๓๑ ( ทางโรงเรียนถือเอาวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายสถาปนา ) โดยมีอาจารย์ใหญ่กำธร ศีติสาร ดำรงตำแห่งผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลปงน้อย ท่านกำนันเอกพงษ์ ไชยลังกา ประธานสภาตำบล อาจารย์บุญช่วย ละวงศ์เยอ กรรมการ และเลขานุการ อาจารย์ใหญ่ไพบูลย์ จันทาพูน ตัวแทนการศึกษาในท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดหาที่ตั้งโรงเรียนใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากชาวบ้านจำนวน ๑๓ ท่านที่แสดงเจตนามอบที่ดินของตนเองที่ครอบครองอยู่เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายเป็ง ไชยลังกา , นายมี พรมเมือง , นางพรรณ พรมเมือง , นายปัน บุญรสศักดิ์ , นายสนิท ก้างออนตา , นายบุญมา ไชยถา , นางน้อย ชุ่มมงคล , นายคำ บุญยี่ , นายป๊อก ปงกันมูล , นางอินภา ใจทา , นายดวงคำ ปงชาคำ , นายมัน สุยะมงคลและนายมา ปิ่นทรายมูล

ทั้ง ๑๓ ท่านได้แสดงเจตนามอบกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งครอบครองอยู่ ให้กับกรมสามัญศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลปงน้อย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนปงน้อยวิทยาคม สาขาจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็น “ โรงเรียนปงน้อยวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ” เนื่องในพิธีรัชมังคลาภิเษก โดยมีนายกำธร ศีติสาร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ สถานที่เรียนวัดปงสนุกเริ่มคับแคบเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดปงสนุกไปตั้งที่ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่บงใต้ ต . ปงน้อย อ . แม่จัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ราษฎรปงน้อยมอบให้กรมสามัญศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็นครั้งแรก และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนปงน้อยวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็น “ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ” โดยมีนายมงคล จินดามัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เปิดสอน ๓ – ๓ – ๓ / ๓ – ๒ – ๒ รวม ๑๖ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๔๑๑ คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๒ คน และนักการภารโรง จำนวน ๓ คน โดยมีนายปราโมทย์  นพวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่บงใต้ ตำบลโชคชัย กิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีเขตพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ๓ ตำบล ดังนี้ ตำบลโชคชัย ตำบลปงน้อย ตำบลหนองป่าก่อ