ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน และครูประจำชั้น

ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1/1

23

11

34

ม.1/2

19

13

32

รวม

42

24

66

ม.2/1

16

16

32

ม.2/2

19

15

34

รวม

35

31

66

ม.3/1

16

15

31

ม.3/2

19

17

36

รวม

35

32

67

รวม ม.ต้น

112

87

199

ม.4/1

5

23

28

ม.4/2

15

19

34

ม.4/3

16

0

16

รวม

36

42

78

ม.5/1

12

10

22

ม.5/2

16

15

31

รวม

28

25

53

ม.6/1

7

25

32

ม.6/2

15

8

23

รวม

22

33

55

รวม ม.ปลาย

86

100

186

รวมทั้งหมด

198

187

385

 

ชั้น

ครูประจำชั้น

ม.1/1

ครูนิธิวรารักษ์ ก้างยาง , ครูอุดร  บุญต่อ

ม.1/2

ครูกัญจน์กมล แนบเนื้อ, ครูเพ็ญศรี ประทีปคีรี, ครูปรียา สอนลี

ม.2/1

ครูพรชรินทร์  มาลัย, ครูอุบลรัตน์ จับใจนาย

ม.2/2

ครูไพรชยนต์  ออนตะไคร้, ครูวัชรินทร์  ศิริมังคลากุล, ครูวนิดาบุญเรืองศรี

ม.3/1

ครูภาพิมน สุดงาม, ครูณรงค์ฤทธิ์ ทุนกาศ

ม.3/2

ครูศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน์, ครูอธิกร ทาแกง, ครูวิลาวรรณ จันสุริยา, ครูศิริลักษณ์ สุขสถิต

ม.4/1

ครูชฎิล  ศรีสุนันทา, ครูนุชนาฏ บุญศรี

ม.4/2

ครูเมธากานต์  ทำมะเลิศ, ครูอัมพิกา  ประทุมมา

ม.4/3

ครูพงศ์สุชน  พิพัฒนปานคุณ, ครูธรรมรัตน์  นามศิริ

ม.5/1

ครูอรวรรณ ส่งศรี, ครูศิริพร ไร่กันทา

ม.5/2

ครูพรพิลา มาลัย, ครูพิมพ์ศิริ พรมมา

ม.6/1

ครูพรรณเพ็ญ  คิดอ่าน, ครูนิรุตจ์  กองตุม, ครูดารกา บุปผเวส

ม.6/2

ครูอรุณ  คงสิน, ครูเข็มทิศ  แก้วพงษ์, ครูพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ